دل با رونمایی از مانیتور Canvas، روی دست مایکروسافت بلند شد